สาระและมาตราฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 22 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี...

ความหมายของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ได้สรุปเป็นแผนภาพการทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ฯ...

วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน...

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ...

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

ประกอบด้วย ธรรมชาติของเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยี...

สื่อการเรียนรู้

ทำเครื่องดักไขมันด้วยตนเองไม่ได้ซื้อแบบสำเร็จรูป

ทำเครื่องดักไขมันด้วยตนเองไม่ได้ซื้อแบบสำเร็จรูป

สามารถดักไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ราคาถูกมีความภูมิใจมีความแข็งแรง คงทน

คลังบทความ

แนวคิดในการออกแบบ (Conceptual design)

แนวคิดในการออกแบบ จะแสดงออกให้เห็นได้ในผลงานที่ออกแบบ หากผู้ออกแบบมีแนวคิดที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์...

หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณา

21 หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณา งานโฆษณา เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค้ (Creativity)...

เทคโนโลยีอัพเดท จักรยานที่ถูกสร้างจากเครื่องพิมพ์

เทคโนโลยีวันนี้ก้าวกระโดดจนผู้ใช้เทคโนโลยีเองแทบจะตามไม่ทันตัวอย่างเช่น...