ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(จ.อุดรธานี) 10-12 มี.ค 2547